English
מדיניות מכירת כרטיסים

אתר אטרף מאפשר לגולשי האתר לבצע רכישות מקוונות של כרטיסי כניסה למסיבות ואירועים שונים. עמוד זה מבהיר את תהליך הרכישה במסגרת האתר ואת מערכת היחסים בין מבצע הרכישה, מפיקי האירוע והנהלת האתר. אנא קראואת העמוד בעיון בטרם ביצוע רכישת כרטיסים מהאתר. העמוד מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מכוון לגולשות ולגולשים כאחד.


בעת רכישת כרטיסים ברור לך כי אטרף (להלן "האתר") אינו היוזם, או האמרגן או המפיק או המארגן של האירועים המוצגים באתר, או של האירועים להם מוצעים כרטיסים במכירה מקוונת. אירועים אלה מאורגנים על ידי מפיקים שונים, והאתר מבצע עבורם מכירת כרטיסים מוקדמת בהתאם להסכמים מוקדמים בין האתר לבין מפיקי האירועים. האתר מפעיל מערכות הגנה מתקדמות, שמאפשרות לך ביצוע רכישה מהירה ובטוחה של כרטיסים למסיבות ואירועים. תקנון המכירות המוקדמות יעודכן מעת לעת על פי שיקול דעת הנהלת האתר. מערכת מכירת הכרטיסים באתר ניתנת לשימוש גולשים בני 18 ומעלה בלבד, ובהתאם לתנאי השימוש הכלליים באתר.


אבטחת מידע:
אטרף מפעיל מערכות הגנה מתקדמות על מנת לאפשר לך קניה בטוחה ומוגנת באתר טכדי לשמור ככל שניתן על סודיות המידע. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית על פי תקן מקובל. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למזמין הכרטיס, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. האתר מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי המזמינים באתר אלא לצרכי תפעול ההזמנה בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.


תהליך הרכישה:
לאחר בחירת האירוע אליו תתבצע הרכישה בחירת סוג הכרטיס ומספר הכרטיסים הרצוי - תתבקש להזין את פרטי כרטיס האשראי שלך לצורך ביצוע הרכישה. בסמוך אליהם תצטרך להזין את פרטי בעל הכרטיס (שם מלא, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני). המידע שנקלט יהווה ראייה לכך שהנתונים הינם אלה אשר נמסרו על ידי המשתמש. שים לב שבחלק מהאירועים רק בעל כרטיס האשראי, שפרטיו המדוייקים צוינו בטופס, יוכל לקבל את כרטיסי הכניסה שהוזמנו בכניסה לאירוע. אם בעת ביצוע הרכישה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא יהיה בידינו להבטיח את אספקת הכרטיסים שנרכשו.בחלק מהאירועים יהיה עליך להגיע למתחם האירוע עם תעודה מזהה וכרטיס האשראי לצורך אישור ההזמנה וכניסה לאירוע. עם סיום תהליך הרכישה יישלח אליך מייל, המכיל את פרטי ההזמנה והכרטיס/ים אלקטרוני/ים שהוזמנו. לצורך כניסה לאירוע או קבלת הכרטיסים עליך להדפיס את הכרטיסים המצורפים למייל ולהציגם בכניסה לאירוע, או להצטייד בגירסה הדיגיטלית שלהם שניתנת להורדה מהמייל שקיבלת. אם לאחר תהליך הרכישה לא התקבל אישור על סיום התהליך לא יבוצע חיוב לכרטיס האשראי ולא יוזמן כרטיס. במידה שמסיבה כלשהי בוטלה העיסקה על ידי חברת האשראי, תישלח על כך הודעה לכתובת הדוא"ל שצויינה בעת ההרשמה, והכרטיס לא ימתין בכניסה לאירוע או לא יהיה תקף לכניסה. במידה שלא התקבל אישור מהאתר על ביצוע ההזמנה תוך 15 דקות מסיום ההזמנה, יש ליצור קשר עם מחלקת ההזמנות של אטרף בטלפון 03-5370569 או בדוא"ל tickets@atraf.co.il לבדוק את סטטוס ההזמנה.


איסוף הכרטיסים וכניסה לאירוע:
עם הגעתך למתחם האירוע עם הכרטיס/ים האלקטרוני/ים תתאפשר לך כניסה ישירה לאירוע, או שתתבקש להמיר את הכרטיס שנשלח אליך בכרטיס כניסה לאירוע בהצגת תעודה מזהה וכרטיס אשראי. הכרטיסים שהוזמנו יימסרו למזמין בעמדת קבלת הכרטיסים שבכניסה למתחם האירוע החל משעת פתיחת הדלתות שתיקבע על ידי המפיק, ולאורך שעות פעילות הקופה באירוע. באירועים מסויימים תיתכן הגבלת שעות במהלכן ניתן יהיה לקבל את הכרטיסים, במקרים אלו שעות איסוף הכרטיסים יצויינו באתר, לאחר שעות אלו לא ניתן יהיה לאסוף את הכרטיסים.


הגבלת אחריות:
בעת רכישת כרטיסים באתר אתה מצהיר כי ברור לך שהאירוע מאורגן על ידי מפיקי האירוע וכי אתר אטרף אינו אחראי לפירסומים מוטעים או מטעים באתר או מחוצה לו, ו/או שינויים בתוכנית האמנותית באירוע, ו/או שינויים בשעת תחילת האירוע, ו/או שינויים בשעת סיום האירוע, ו/או הפרעות באירוע, ו/או זמינות כרטיסים לאירוע, ו/או סירוב כניסה לאירוע ו/או השתתפות באירוע ו/או כל דבר אחר הקשור באירוע או כל נזק שייגרם וקשור לאירוע לרבות נזק רכוש, נזק גופני או נפשי בתוך מתחם האירוע או מחוצה לו. במקרה של ביטול מוחלט של האירוע על ידי מפיקי האירוע טרם פתיחתו, כרטיסים שהוזמנו באמצעות האתר כוחם יהיה יפה לאירוע חלופי שייקבע על ידי המפיק. החזרים כספיים יבוצעו על ידי האתר על פי בקשת המפיק בלבד ועל פי מדיניות הביטולים באתר. אתר אטרף לא ישא באחריות להפסד או נזק שעלול להיגרם כתוצאה מהביטול או משינויים באירוע. למען הסר ספק יובהר כי הפסקתו של אירוע על ידי המפיקים או על ידי צד שלישי לאחר תחילתו אינם באחריות האתר, וכל תלונה או תובענה שתהיה בנושא זה תובהר מול המפיקים בלבד.


תנאים מיוחדים ומגבלות:
רוכש כרטיס כניסה זכאי להכנס לאירוע שלגביו נרכש הכרטיס בלבד, וזכותו של הרוכש כפופה לתנאי השימוש המופיעים להלן ו/או גם בכניסה לאתר האירוע במסגרת נוהלי כניסה לאתר הנקבעים ע"י הנהלת כל אתר ואתר ו/או גם על גב כרטיס הכניסה. על הרוכש לבדוק קודם יום האירוע את המגבלות החלות הן בתקנון זה והן באתר האירוע. בעמוד המכירה מפורטים התנאים והמגבלות הרלוונטיים לכל כרטיס. רכישה של כרטיס מהווה אישור הלקוח כי קרא והבין את התנאים והמגבלות הללו ולא תהיה לו כל תלונה ו/או תביעה בנוגע להתניות ומגבלות אלו.


ביטול הזמנה:
ניתן לבטל עיסקה שבוצעה באתר על ידי פניה בכתב בדואר אלקטרוני tickets@atraf.co.il ו/או בפקס 03-5370569 לא יאוחר מ-7 ימים לפני מועד האירוע. לפניה יש לצרף את אישור הרכישה שנשלח במייל לאחר ביצוע ההזמנה. במקרה של ביטול העסקה יושב לך הסכום ששולם על ידך עבור הכרטיס/ים בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או עד 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבינהם, כל עוד בקשת הביטול הוגשה לא יאוחר מ-7 ימים לפני מועד האירוע לא ניתן לבטל הזמנת כרטיסים לאחר שהסתיימה מכירת הכרטיסים המוקדמת לכרטיסים מסוג זה. לא ניתן לבטל חלק מהזמנה אלא רק את ההזמנה המלאה שבוצעה באתר. לא ניתן לקבל זיכוי לכרטיסים מסויימים מסוג Debit.


לתשומת ליבך:
• כל כרטיס הינו חד פעמי - כרטיס שנסרק, לא ניתן יהיה לנצלו בשנית.
• יש לשמור על הכרטיס המודפס במקום יבש ובטוח. עליכם לוודא כי הכיתוב על גבי הכרטיסים והברקוד המופיע על גבי הכרטיסים הינם קריאים וברורים. בכל מקרה של חשש, מומלץ לשאת גם עותק דיגיטלי של הכרטיס שנרכש.
• במידה ונרכש יותר מכרטיס אחד, יש להדפיס את מספר הכרטיסים שנרכשו ו\או להצטייד בעותקים דיגיטליים שלהם.
• חל איסור מוחלט למכור את הכרטיס לצד שלישי, להעתיק או לצלם אותו. כרטיס שלא נרכש ישירות מאטרף או GTLV עלול להיות מועתק או מזוייף.
• אתר אטרף רשאי להגביל את מספר הכרטיסים המוצעים למכירה מוקדמת, ולהפסיק את המכירה בכל עת.
• הכניסה לאירוע תתאפשר במהלך שעות פעילות הקופות שנקבעה על ידי המפיק. לא ניתן יהיה לקבל החזר עקב אי הגעה למתחם האירוע במועד.
• לפרטים נוספים ובירורים ניתן לפנות למחלקת ההזמנות של אטרף במייל tickets@atraf.co.il

website created by
CYBERSERVE
כל הזכויות שמורות לאטרף [2017]